YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 41 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 41 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Giải các phương trình sau:

a) 2cos2x – 3cosx + 1 = 0

b) 25sin2x + 15sin2x + 9 cos2x = 25

c) 2 sin x + cosx = 1

d) sinx + 1,5 cotx = 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

\(2cos^2x -3cosx + 1 = 0\)

Đặt \(t=cosx,- 1 \le t \le 1 \Rightarrow 2t^2-3t+1=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} t=1\\ t=\frac{1}{2} \end{matrix}\) (Thỏa điều kiện)

* Với \(t=1 \Rightarrow cosx=1\Leftrightarrow x=k 2\pi\)

* Với \(t=\frac{1}{2} \Rightarrow cosx=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x= \pm \frac{\pi }{3}+k 2\pi\)

Câu b:

\(25sin^2x + 15sin2x + 9 cos^2x = 25\)  (2)

Nhận thấy \(cosx =0\Leftrightarrow x=\frac{\pi }{2}+ k \pi\) là nghiệm của phương trình vì \(25sin^2x=25\Leftrightarrow sin^2x =1\) luôn đúng.

Với \(cosx\neq 0\). Khi đó:

\((2)\Leftrightarrow 25tan^2x + 30 tan x + 9 =25(1+tan^2 x)\)

\(\Leftrightarrow 30tanx=16\)

\(\Leftrightarrow tanx=\frac{8}{15}\Leftrightarrow x=arctan \frac{8}{15} +k \pi\)

Vậy phương trình có nghiệm \(x=\frac{\pi }{2}+ k \pi; x=arctan \frac{8}{15} +k \pi\)

Câu c:

\(2sinx+cosx=1\Leftrightarrow \frac{2}{\sqrt{5}}sinx+\frac{1}{\sqrt{5}}cosx=\frac{1}{\sqrt{5}}\)

Đặt \(cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}; sinx =\frac{1}{\sqrt{5}}.\)

Suy ra \(sin(x+\alpha )=\frac{1}{\sqrt{5}}\Leftrightarrow sin(x+\alpha )= sin\alpha \Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} x=k 2\pi \\ x= \pi-2\alpha +k2\pi \end{matrix}\)

Câu d:

\(sinx+1,5cotx =0\)

\(\Leftrightarrow sin^2x +\frac{3}{2}cosx=0\Leftrightarrow 1-cos^2x+ \frac{3}{2}cosx =0\)

\(\Leftrightarrow 2cos^2x-3cosx-2=0\)

Đặt \(t=cosx,- 1 \le t \le 1 \Rightarrow 2t^2-3t-2=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} t=2 (loai) \\ t=-\frac{1}{2} \end{matrix}\)

Với \(t=-\frac{1}{2} \Rightarrow cosx=-\frac{1}{2}\Leftrightarrow cosx=cos\frac{2\pi }{3}\Leftrightarrow x=\pm \frac{3\pi }{3}+ k2\pi\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 41 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 41 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 41 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 41 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 41 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 8 trang 41 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 9 trang 41 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 41 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 1.39 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.40 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.41 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.42 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.43 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.44 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.45 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.46 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.47 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.48 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.49 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.50 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.51 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập1.52 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.53 trang 40 SBT Toán 11

Bài tập 1.54 trang 41 SBT Toán 11

Bài tập 1.55 trang 41 SBT Toán 11

Bài tập 1.56 trang 41 SBT Toán 11

Bài tập 1.57 trang 41 SBT Toán 11

Bài tập 1.58 trang 41 SBT Toán 11

Bài tập 43 trang 47 SGK Toán 11 NC

Bài tập 44 trang 47 SGK Toán 11 NC

Bài tập 45 trang 47 SGK Toán 11 NC

Bài tập 46 trang 48 SGK Toán 11 NC

Bài tập 47 trang 48 SGK Toán 11 NC

Bài tập 48 trang 48 SGK Toán 11 NC

Bài tập 49 trang 48 SGK Toán 11 NC

Bài tập 50 trang 48 SGK Toán 11 NC

Bài tập 51 trang 48 SGK Toán 11 NC

Bài tập 52 trang 48 SGK Toán 11 NC

Bài tập 53 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 54 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 55 trang 49 SBT Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 58 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 59 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 60 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 61 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 62 trang 49 SGK Toán 11 NC

Bài tập 63 trang 49 SGK Toán 11 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON