YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 45 trang 47 SGK Toán 11 NC

Bài tập 45 trang 47 SGK Toán 11 NC

Đưa các biểu thức về dạng \(C\sin \left( {x + \alpha } \right)\):

a) \(\sin x + \tan \frac{\pi }{7}\cos x\)

b) \(\tan \frac{\pi }{7}\sin x + \cos x\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}
\sin x + \tan \frac{\pi }{7}\cos x = \sin x + \frac{{\sin \frac{\pi }{7}}}{{\cos \frac{\pi }{7}}}\cos x\\
 = \frac{1}{{\cos \frac{\pi }{7}}}\left( {\sin x\cos \frac{\pi }{7} + \sin \frac{\pi }{7}\cos \frac{\pi }{7}} \right)\\
 = \frac{1}{{\cos \frac{\pi }{7}}}\sin \left( {x + \frac{\pi }{7}} \right)
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
\tan \frac{\pi }{7}\sin x + \cos x = \frac{{\sin \frac{\pi }{7}}}{{\cos \frac{\pi }{7}}}\sin x + \cos x\\
 = \frac{1}{{\cos \frac{\pi }{7}}}\left( {\sin x\sin \frac{\pi }{7} + \cos x\cos \frac{\pi }{7}} \right)\\
 = \frac{1}{{\cos \frac{\pi }{7}}}\cos \left( {x - \frac{\pi }{7}} \right) = \frac{1}{{\cos \frac{\pi }{7}}}\sin \left( {x - \frac{\pi }{7} + \frac{\pi }{2}} \right)
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 47 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON