ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.55 trang 41 SBT Toán 11

Giải bài 1.55 tr 41 SBT Toán 11

Nghiệm âm lớn nhất của phương trình sin2x.sin4x+cos6x = 0 là

A. \( - \frac{\pi }{{12}}\)

B. \( - \frac{\pi }{4}\)

C. \( - \frac{\pi }{8}\)

D. \( - \frac{\pi }{6}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Xét các giá trị từ lớn tới nhỏ trong các phương án.

Với giá trị lớn nhất là \( - \frac{\pi }{{12}}\) thì cos6x = 0 còn sin2x ≠ 0, sin4x ≠ 0 nên \( - \frac{\pi }{{12}}\) không phải là nghiệm. Vậy phương án A bị loại.

Với giá trị \( - \frac{\pi }{8}\) thì \(\sin 2x = \sin \left( {\frac{{ - \pi }}{4}} \right) =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2},\sin 4x = \sin \left( { - \frac{\pi }{2}} \right) =  - 1,\cos 6x = \cos \left( { - \frac{{3\pi }}{4}} \right) =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2}\) nên \( - \frac{\pi }{8}\) là nghiệm của phương trình.

Đáp án: C

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.55 trang 41 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1