YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 59 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 59 sách GK Toán Hình lớp 10

Tam giác ABC có các cạnh a = 8cm, b = 10cm, c = 13cm

a) Tam giác đó có góc tù không? 

b) Tính độ dài đường trung tuyến MA của tam giác ABC đó.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Với bài 6. chúng ta sẽ vẽ hình, dùng công thức để tính toán kiểm tra lại hình bằng tính toán và hình vẽ đó

Câu a:

Ta thấy rằng:

\({c^2} = {a^2} + {b^2} - 2ab\cos C\)

\(\Rightarrow \cos C = \frac{{{a^2} + {b^2} - {c^2}}}{{2ab}} = \frac{{{8^2} + {{10}^2} - {{13}^2}}}{{2.8.10}} = - \frac{1}{{32}} < 0\)

\(\widehat{C}\approx 91,79^o\)

nên góc C là góc tù. Vậy tam giác ABC tù tại C

Câu b:

Áp dụng công thức tính đường trung tuyến, ta có:

\(A{M^2} = \frac{{A{B^2} + A{C^2}}}{2} - \frac{{B{C^2}}}{4} = \frac{{{{13}^2} + {{10}^2}}}{2} - \frac{{{8^2}}}{4}\)

\(\Rightarrow AM \approx 10,88\left( {cm} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 59 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 4 trang 59 SGK Hình học 10

Bài tập 5 trang 59 SGK Hình học 10

Bài tập 7 trang 59 SGK Hình học 10

Bài tập 8 trang 59 SGK Hình học 10

Bài tập 9 trang 59 SGK Hình học 10

Bài tập 10 trang 60 SGK Hình học 10

Bài tập 11 trang 60 SGK Hình học 10

Bài tập 2.29 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.30 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.31 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.32 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.33 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.34 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.35 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.36 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.37 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.38 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.39 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.40 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.41 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.42 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.43 trang 103 SBT Hình học 10

Bài tập 2.44 trang 103 SBT Hình học 10

Bài tập 15 trang 64 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 16 trang 64 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 17 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 18 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 19 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 20 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 21 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 22 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 23 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 24 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 25 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 26 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 27 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 28 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 29 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 30 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 31 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 32 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 33 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 34 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 35 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 36 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 37 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 38 trang 66 SGK Hình học 10 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON