ADMICRO
VIDEO

Bài tập 35 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 35 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Giải tam giác ABC, biết

a) a = 14, b = 18, c = 20; 

b) a = 6, b = 7,3, c = 4,8;

c) a = 4, b = 5, c = 7

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Áp dụng định lí cosin ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\cos A = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}}\\
 = \frac{{{{18}^2} + {{20}^2} - {{14}^2}}}{{2.18.20}} \approx 0,73
\end{array}\\
\begin{array}{l}
\cos B = \frac{{{a^2} + {c^2} - {b^2}}}{{2ac}}\\
 = \frac{{{{14}^2} + {{20}^2} - {{18}^2}}}{{2.14.20}} \approx 0,49
\end{array}\\
{ \Rightarrow A \approx {{43}^0},B \approx {{61}^0},C \approx {{76}^0}}
\end{array}\)

b) Áp dụng định lí cosin ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\cos A = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}}\\
 = \frac{{{{\left( {7,3} \right)}^2} + {{\left( {4,8} \right)}^2} - {6^2}}}{{2.7,3.4,8}} \approx 0,58
\end{array}\\
\begin{array}{l}
\cos B = \frac{{{a^2} + {c^2} - {b^2}}}{{2ac}}\\
 = \frac{{{6^2} + {{\left( {4,8} \right)}^2} - {{\left( {7,3} \right)}^2}}}{{2.6.\left( {4,8} \right)}} \approx 0,1
\end{array}\\
{ \Rightarrow A \approx {{55}^0},B \approx {{85}^0},C \approx {{40}^0}}
\end{array}\)

c) Áp dụng định lí cosin ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\cos A = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}}\\
 = \frac{{{5^2} + {7^2} - {4^2}}}{{2.5.7}} \approx 0,83
\end{array}\\
\begin{array}{l}
\cos B = \frac{{{a^2} + {c^2} - {b^2}}}{{2ac}}\\
 = \frac{{{4^2} + {7^2} - {5^2}}}{{2.4.7}} \approx 0,71
\end{array}\\
{ \Rightarrow A \approx {{34}^0},B \approx {{44}^0},C \approx {{102}^0}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 66 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON