YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.31 trang 101 SBT Hình học 10

Giải bài 2.31 tr 101 SBT Hình học 10

Tam giác ABC có các cạnh a = \(2\sqrt 3 \), b = \(2\sqrt 2 \), c = \(\sqrt 6  - \sqrt 2 \). Tính các góc A, B và các độ dài ha, R, r của tam giác đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(\cos A = \frac{{{b^2} + {c^2} - {a^2}}}{{2bc}} = \frac{{8 + 6 + 2 - 2\sqrt {12}  - 12}}{{4\sqrt 2 \left( {\sqrt 6  - \sqrt 2 } \right)}} =  - \frac{1}{2} \Rightarrow \widehat A = {120^0}\)

\(\cos B = \frac{{{c^2} + {a^2} - {b^2}}}{{2ca}} = \frac{{6 + 2 - 2\sqrt {12}  + 12 - 8}}{{2\left( {\sqrt 6  - \sqrt 2 } \right).2\sqrt 3 }} = \frac{{\sqrt 2 }}{2} \Rightarrow \widehat B = {45^0}\)

\(\begin{array}{l}
{h_a} = \frac{{2S}}{a} = \frac{{ac.\sin B}}{a} = c.\sin B = \left( {\sqrt 6  - \sqrt 2 } \right).\frac{{\sqrt 2 }}{2} = \sqrt 3  - 1\\
\frac{b}{{\sin B}} = 2R \Rightarrow R = \frac{b}{{2\sin B}} = \frac{{2\sqrt 2 }}{{2.\frac{{\sqrt 2 }}{2}}} = 2\\
S = pr \Rightarrow r = \frac{S}{p} = \frac{{\frac{1}{2}ac.\sin B}}{{\frac{1}{2}\left( {a + b + c} \right)}} = \frac{{2\sqrt 3 \left( {\sqrt 6  - \sqrt 2 } \right).\frac{{\sqrt 2 }}{2}}}{{2\sqrt 3  + 2\sqrt 2  + \sqrt 6  - \sqrt 2 }} = \frac{{\sqrt 3 \left( {\sqrt 6  - \sqrt 2 } \right)}}{{\sqrt 6  + \sqrt 3  + 1}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.31 trang 101 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2.29 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.30 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.32 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.33 trang 101 SBT Hình học 10

Bài tập 2.34 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.35 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.36 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.37 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.38 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.39 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.40 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.41 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.42 trang 102 SBT Hình học 10

Bài tập 2.43 trang 103 SBT Hình học 10

Bài tập 2.44 trang 103 SBT Hình học 10

Bài tập 15 trang 64 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 16 trang 64 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 17 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 18 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 19 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 20 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 21 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 22 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 23 trang 65 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 24 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 25 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 26 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 27 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 28 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 29 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 30 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 31 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 32 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 33 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 34 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 35 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 36 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 37 trang 66 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 38 trang 66 SGK Hình học 10 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF