YOMEDIA

Bài tập 5.5 trang 8 SBT Hóa học 9

Bài tập 5.5 trang 8 SBT Hóa học 9

a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế khí hiđro từ những chất sau: Zn, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4.

b) So sánh thể tích khí hiđro (cùng điều kiện t° và p) thu được của từng cặp phản ứng trong những thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1:

0,1 mol Zn tác dụng với dung dịch HCl dư.

0,1 mol Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 dư.

Thí nghiệm 2:

0,1 mol H2SO4 tác dụng với Zn dư.

0,1 mol HCl tác dụng với Zn dư.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.5

a) Các phương trình hoá học điều chế khí hiđro :

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H↑(1)

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 ↑(2)

b) So sánh thể tích khí hiđro sinh ra

TN1 : Dùng dư axit để toàn lượng Zn tham gia phản ứng.

Theo (1) : 0,1 mol Zn điều chế được 0,1 mol H2

Theo (2) : 0,1 mol Zn điều chế được 0,1 mol H2

Kết luận : Những thể tích khí hiđro thu được trong thí nghiệm 1 là bằng nhau

TN2 - Dùng dư Zn để toàn lượng axit tham gia phản ứng

Theo (1) : 0,1 mol HCl điều chế được 0,05 mol H2

Theo (2) : 0,1 mol H2SO4 điều chế được 0,1 mol H2

Kết luận: Những thể tích khí hiđro thu được trong thí nghiệm 2 là không bằng nhau. Thể tích khí hiđro sinh ra ở (2) nhiều gấp 2 lần ở (1).

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.5 trang 8 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA