AMBIENT

Tính thể tích khí Y

bởi Tran Chau 20/04/2019

cho 9.2 gam Na tác dụng với 100g hỗn hợp HCl 7.3% H2SO4 4,9%. thu được V khí Y và cô cạn dung dịch X được m gam chất rắn. Tính V và m ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{HCl}=\dfrac{100.7,3}{36,5.100}=0,2mol\)

  \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{100.4,9}{98.100}=0,05mol\)

  \(n_{Na}=\dfrac{9,2}{23}=0,4mol\)

  2Na+2HCl\(\rightarrow\)2NaCl+H2

  2Na+H2SO4\(\rightarrow\)Na2SO4+H2

  \(n_{Na}=n_{HCl}+2n_{Na_2SO_4}=0,2+0,05.2=0,3mol\)

  \(n_{Na\left(dư\right)}=0,4-0,3=0,1mol\)

  2Na+2H2O\(\rightarrow\)2NaOH+H2

  \(n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}+n_{H_2SO_4}+\dfrac{1}{2}n_{Na\left(dư\right)}=\dfrac{1}{2}.0,2+0,05+\dfrac{1}{2}0,1=0,2mol\)

  V=\(V_{H_2}=0,2.22,4=4,48l\)

  \(n_{NaCl}=n_{HCl}=0,2mol\)\(\rightarrow\)\(m_{NaCl}=0,2.58,5=11,7g\)

  \(n_{Na_2SO_4}=n_{H_2SO_4}=0,05mol\)\(\rightarrow\)\(m_{Na_2SO_4}=0,05.142=7,1g\)

  \(n_{NaOH}=n_{Na\left(dư\right)}=0,1mol\)\(\rightarrow\)\(m_{NaOH}=0,1.40=4g\)

  m=11,7+7,1+4=22,8g

  bởi Nguyễn Thuỳ Linh 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA