AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Với giá trị nào của tham số m để đồ thị hàm số \(y = x - \sqrt {m{x^2} - 3x + 7} \) có tiệm cận ngang.

  • A. m = 1
  • B. m = -1
  • C. \(m \pm 1.\)
  • D. không có m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang.

  => Hàm số xác định trên một trong các miền \(\left( { - \infty ,a} \right),\left( { - \infty ;\left. a \right]} \right.,\left( {a, + \infty } \right)\) hoặc \(\left[ {a;\left. { + \infty } \right)} \right.\)

  \( \Rightarrow m \ge 0\) 

  TH1: \(m = 0 \Rightarrow y = x - \sqrt { - 3x + 7} \) đồ thị hàm số không tiệm cận ngang.

  TH2: \(m > 0 \Rightarrow y = x - \sqrt {m{x^2} - 3x + 7} \) 

  Khi \(x \to  + \infty ,y = x - x\sqrt {m - \frac{3}{x} + \frac{7}{{{x^2}}}} \) , đồ thị hàm số có tiệm cận ngang khi và chỉ khi m = 1 

  Khi $\( \to  - \infty ,y = x + x\sqrt {m - \frac{3}{x} + \frac{7}{{{x^2}}}}  \to  - \infty \), đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

  KL: m = 1

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>