AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đồ thị \(\left( C \right):y = {x^3} - 3{x^2}\). Có bao nhiêu số nguyên \(b \in \left( { - 10;10} \right)\) để có đúng một tiếp tuyến của (C) qua (0;b):

  • A. 9
  • B. 16
  • C. 2
  • D. 17

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(y' = 3{x^2} - 6x\) 

  Phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm \(M\left( {{x_0},{x_0}^3 - 3{x_0}} \right)\) là:

  \(y = \left( {3{x_0}^2 - 6{x_0}} \right)\left( {x - {x_0}} \right) + {x_0}^3 - 3{x_0}^2\) 

  Tiếp tuyến qua \(\left( {0;b} \right) \Leftrightarrow \left( {3{x_0}^2 - 6{x_0}} \right)\left( {0 - {x_0}} \right) + {x_0}^3 - 3{x_0}^2 = b \Leftrightarrow b =  - 2{x_0}^3 + 3{x_0}^2\) 

  Có đúng một tiếp tuyến của (C) qua \(\left( {0;b} \right) \Leftrightarrow b =  - 2{x_0}^3 + 3{x_0}\) có đúng một nghiệm \({x_0}.\)

  Dựa vào đồ thị hàm số \(f(t) =  - 2{t^3} + 3{t^2}\) suy ra có 17 số nguyên \(b \in \left[ { - 9;9} \right]\backslash \left\{ {0;1} \right\}\) để đồ thị hàm số \(y =  - 2{x^3} + 3{x^2}\) cắt đường thẳng y = b tại đúng một điểm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>