AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Students can _________ a lot of information just by attending class and taking good notes of the lectures.

  • A. absorb
  • B. provide
  • C. transmit
  • D. read

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. absorb (v): hấp thụ, tiếp thu                B. provide (v): cung cấp

  C. transmit (v): truyền                                  D. read (v): đọc

  Tạm dịch: Các học sinh có thể tiếp thu rất nhiều thông tin chỉ qua việc lên lớp và ghi chép bài giảng tốt.

  Chọn A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>