YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  Câu hỏi:

  Tom is apologizing to Peter for being late.

  Tom: “Sorry, I’m late, Peter. My car has broken down on the way here.”

  Peter: “___________________”

  • A. No, I wouldn’t mind at all.
  • B.

   Not on my account.

  • C. That’s all right.
  • D. Well, it’s worth a try.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

  Giải thích:

  Tom đang xin lỗi Peter vì tới muộn

  Tom: “Xin lỗi tôi tới muộn, Peter. Xe của tôi bị hỏng trên đường tới đây”

  Peter: “ _____”

  A. Không, tôi không bận tâm tí nào     B. Không phải vấn đề của tôi

  C. Không sao đâu                                           D. Ừ, nó đáng thử

  Chọn C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>