YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  My uncle’s company made a very good profit in _______________.

  • A. the 1990
  • B. 1990s
  • C. 1990's
  • D. the 1990s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích: in the 1990s: trong những năm 1990

  Tạm dịch: Công ty của bác tôi đã đạt được lợi nhuận lớn vào những năm 1990.

  Chọn D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA