AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What may NOT be true about life in 2050?

  • A. Many forms of entertainment will come to us thanks to computer.
  • B. Blind and deaf people will be helped by scientists to see and hear again.
  • C. Scientists will be able to produce clones of people and decide how intelligent they are.
  • D. Our sources of water for agriculture will increase ten times.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Điều gì có thể KHÔNG đúng với cuộc sống vào năm 2050?

  A. Nhiều hình thức giải trí sẽ đến với chúng ta nhờ vào máy tính.

  B. Người mù và điếc sẽ được các nhà khoa học giúp đỡ để nghe và nghe lại.

  C. Các nhà khoa học sẽ có thể tạo ra bản sao của con người và quyết định mức độ thông minh của họ.

  D. Nguồn nước cho nông nghiệp của chúng ta sẽ tăng gấp mười lần.

  Thông tin: Demand for water will increase ten times between now and 2050 and there could be serious shortages.

  Tạm dịch: Nhu cầu về nước sẽ tăng gấp mười lần từ nay đến năm 2050 và có thể thiếu hụt nghiêm trọng.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>