AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  To absorb a younger workforce, many companies offered retirement plans as incentives for older workers to retire and make way for the young ones who earned lower salary.

  • A. rewards
  • B. opportunities
  • C. motives
  • D. encouragements

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  incentives (n): sự khích lệ, sự khuyến khích

  A. rewards (n): phần thưởng                    B. opportunities (n): các cơ hội

  C. motives (n): cớ, lí do                               D. encouragements (n): sự khích lệ, sự khuyến khích

  => incentives = encouragements

  Tạm dịch: Để có lực lượng lao động trẻ hơn, nhiều công ty đã đưa ra kế hoạch nghỉ hưu như là những động lực cho người lao động lớn tuổi nghỉ hưu và nhường chỗ cho những người trẻ tuổi có mức lương thấp hơn.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>