YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  Susan didn’t apply for the summer job in the café. She now regrets it.

  • A. Susan wishes that she applied for the summer job in the café.
  • B. Susan feels regret because she didn’t apply for the summer job in the café.
  • C. If only Susan didn’t apply for the summer job in the café.
  • D. Susan wishes that she had applied for the summer job in the café.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Câu ao ước

  Giải thích:

  Cấu trúc với “wish” ở quá khứ: S + wish + S + had Ved/ V3.

  A. …wishes that she applied… => sai vì nếu sử dụng “wish” phải lùi 1 thì

  B. … feels regret… => sai (feel regretful)

  C. If only Susan didn’t apply…. => sai vì phải lùi về thì quá khứ hoàn thành

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA