AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  My brother is enough young to get a scholarship from the government.

  • A. is
  • B. enough young
  • C. from
  • D. the government

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Cấu trúc “enough”

  Giải thích:

  Cấu trúc: be + adj + enough + to do sth: đủ… để làm gì

  Sửa: B. enough young => young enough

  Tạm dịch: Em trai tôi đủ trẻ để nhận học bổng của chính phủ.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA