AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I was enjoying my book, but I stopped ______________________ a programme on TV.

  • A. reading to watch
  • B. to read to watch
  • C. to read for watching
  • D. reading for to watch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Dạng của động từ

  Giải thích:

  stop + to V: dừng để làm một việc khác

  stop + V-ing: dừng hẳn việc đang làm

  to + V: để mà (chỉ mục đích)

  => stop reading: dừng đọc; to watch: để xem

  Tạm dịch: Tôi đang thưởng thức cuốn sách, nhưng tôi đã dừng đọc để xem một chương trình trên TV.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA