AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The living room isn’t as big as the kitchen.

  • A. The living room is bigger than the kitchen.
  • B. The kitchen is smaller than the living room.
  • C. The kitchen is bigger than the living room.
  • D. The kitchen is not bigger than the living room.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Câu so sánh

  Giải thích: A isn’t as big as B = B is bigger than A

  Chọn C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>