YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer to the following question.

  Câu hỏi:

  Someone must have taken my keys. I clearly remember _____ them by the window and now they are nowhere to be seen.

  • A. leaving
  • B. to leave
  • C. to be leaving
  • D. ta have left

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giải thích:

  • remember to do sth: nhớ để làm gì
  • remember doing sth: nhớ đã làm gì

  Trong câu này về nghĩa ta dùng cấu trúc remember doing sth

  Tạm dịch: Hẳn ai đó đã lấy chìa khóa của tôi. Tôi nhớ rõ ràng đã để chúng bên cửa sổ và bây giờ chúng không thấy đâu cả.

  Chọn A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94205

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA