AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines a pair of sentences in the following question.

  Câu hỏi:

  I lent him some money. I wanted him to continue his study at college.

  • A. I lent him some money so that to continue his study at college.
  • B. I lent him some money for him continue his study at college.
  • C. I lent him some money so as he will continue his study at college.
  • D.  I lent him some money in order that he could continue his study at college.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Mệnh đề chỉ mục đích

  Giải thích:

  Ta có mệnh đề chỉ mục đích:

  “in order that/so that” + mệnh đề

  “in order to/so as to” + V

  Tạm dịch: Tôi cho anh mượn một ít tiền. Tôi muốn anh tiếp tục học đại học.

  => Tôi cho anh mượn một ít tiền để anh có thể tiếp tục học đại học.

  Chọn D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>