• Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer to the following question.

  Câu hỏi:

  ______ colleges and universities are the main institutions that provide _____ tertiary education.

  • A. Ø - Ø
  • B. The - Ø
  • C. The – the
  • D. Ø - the

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Mạo từ

  Giải thích: Trước những danh từ chỉ giáo dục (colleges, universities, education) thì ta không dùng mạo từ

  Tạm dịch: Cao đẳng và đại học là các tổ chức chính cung cấp giáo dục đại học.

  Chọn A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC