YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined and bold part in the following question.

  Câu hỏi:

  Most universities have trained counselors who can reassure and console students who have academic or personal problems.

  • A. sympathize
  • B. satisfy
  • C. discourage
  • D. please

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  console (v): an ủi

  sympathize (v): thông cảm; đồng tình

  discourage (v): làm nản lòng

  => console >< discourage

  satisfy (v): thỏa mãn, vừa ý

  please (v): làm vui lòng, làm vừa lòng

  Tạm dịch: Hầu hết các trường đại học đều có các cố vấn được đào tạo có thể trấn an và an ủi những sinh viên gặp vấn đề về học tập hoặc vấn đề cá nhân.

  Chọn C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 93388

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA