• Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined and bold part in the following question.

  Câu hỏi:

  I knew he was only flattering me because he wanted to borrow some money.

  • A. threatening
  • B. praising
  • C. elevating
  • D. teasing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  flatter (v): tâng bốc, nịnh hót

  threaten (v): đe doạ

  elevate (v): nâng lên, đưa lên

  => flatter = praise

  praise (v): khen,ca ngợi

  tease (v): chòng ghẹo, trêu chọc

  Tạm dịch: Tôi biết anh ta chỉ tâng bốc tôi vì anh ta muốn mượn một ít tiền.

  Chọn B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC