YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

  Câu hỏi:

  Hardly had he entered the room than all the lights went out.

  • A. lights
  • B. than
  • C. had he entered
  • D. went out

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đảo ngữ với Hardly

  Giải thích:

  Sửa: than => when

  Cấu trúc đảo ngữ với Hardly: Hardly + had + S + PP + when + S + Ved

  Tạm dịch: Anh ấy vừa bước vào phòng thì tất cả đèn tắt.

  Chọn B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 93437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA