• Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete the following exchange.

  Câu hỏi:

  Sarah and Kathy are talking about bad habits of children

  • Sarah: “Children under ten shouldn't stay up late to play computer games.”
  • Kathy: “_______.”
  • A. I don't quite agree with you.
  • B. Yes, I share your opinion.
  • C. You are absolute right.
  • D. Surely, they shouldn't.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

  Tạm dịch:

  Sarah và Kathy đang nói về những thói quen xấu của trẻ em

  Sarah: “Trẻ em dưới mười tuổi không nên thức khuya để chơi trò chơi điện tử”

  Kathy: “_______”.

  A. Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn                                                      B. Đúng, tôi chia sẻ ý kiến của bạn.

  C. Bạn hoàn toàn đúng.                                                                                       D. Chắc chắn rồi, chúng không nên.

  Chọn D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC