• Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the following question.

  Câu hỏi:

  “You damaged my laptop, Tom!” said John.

  • A.

   John accused with Tom to have damaged his laptop.

  • B. John accused Tom of damaging his laptop.
  • C. John accused Tom to damage his laptop.
  • D. John accused to Tom for damaging his laptop.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Reported speech, cấu trúc với accuse

  Giải thích: Ta có cấu trúc “to accuse sb of doing sth” (v): buộc tội ai về việc làm gì

  Chọn B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC