YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the following question.

  Câu hỏi:

  “You damaged my laptop, Tom!” said John.

  • A.

   John accused with Tom to have damaged his laptop.

  • B. John accused Tom of damaging his laptop.
  • C. John accused Tom to damage his laptop.
  • D. John accused to Tom for damaging his laptop.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Reported speech, cấu trúc với accuse

  Giải thích: Ta có cấu trúc “to accuse sb of doing sth” (v): buộc tội ai về việc làm gì

  Chọn B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94200

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA