AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the following question

  Câu hỏi:

  You may be very intelligent, but you should be careful about this.

  • A.

   No matter how intelligent you may be, you should be careful about this.

  • B.

   No matter whatever intelligent you may be, you should be careful about this.

  • C. No matter why intelligent you may be, you should be careful about this.
  • D.

   No matter what intelligent you may be, you should be careful about this.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Cấu trúc với No matter

   

  Giải thích:

  Cấu trúc với No matter: No matter + who / what / where / when / how + (adj, adv) + S + V, S + V: dù có

  ... đi chăng nữa ... thì ...

  Với tính từ, ta dùng Wh-question là “how”

  Tạm dịch:

  Bạn có thể rất thông minh, nhưng bạn nên cẩn thận về điều này.

  => Cho dù bạn có thể thông minh đến mức nào đi nữa, bạn nên cẩn thận về điều này.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA