AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer to the following question.

  Câu hỏi:

  I gave the waiter a $50 note and waited for my ______.

  • A. supply
  • B. change
  • C. cost 
  • D. cash

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  supply (n): sự cung cấp, sự cung ứng         change (n): tiền lẻ

  cost (n): giá cả                                                         cash (n): tiền mặt

  Tạm dịch: Tôi đã đưa cho người phục vụ một tờ tiền $50 và chờ tiền lẻ trả lại.

  Chọn B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>