• Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer to the following question.

  Câu hỏi:

  The high buildings _____ were destroyed by the storm were built last year.

  • A. whom
  • B. whose
  • C. which
  • D. where

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

  Giải thích:

  “whom” là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò là tân ngữ “whose” là đại từ quan hệ thể hiện sự sở hữu, sau whose là danh từ

  “which” là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật “where” là đại từ quan hệ thay thế cho nơi chốn

  Tạm dịch: Những tòa nhà cao bị phá hủy bởi cơn bão đã được xây dựng vào năm ngoái.

  Chọn C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC