• Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer to the following question.

  Câu hỏi:

  ______ back to her hometown, Julia found everything new and attractive.

  • A. When arrived
  • B. As she arrives
  • C. On arrival
  • D. On arriving

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Rút gọn mệnh đề cùng chủ ngữ

  Giải thích: Khi hai vế cùng chủ ngữ và ở dạng chủ động, ta có On + V-ing = When + S + V

  Tạm dịch: Khi trở về quê hương, Julia thấy mọi thứ mới mẻ và hấp dẫn.

  Chọn D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC