• Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question

  Câu hỏi:

  Humans have done great advances in technology at the expense of the environment.

  • A. at the expense
  • B. Humans
  • C. have done
  • D. advances

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Sự kết hợp từ

  Giải thích:

  Ta có cụm “to make advances” (v): có những tiến bộ

  Sửa: have done => have made

  Tạm dịch: Con người đã có những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ với chi phí môi trường.

  Chọn C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC