YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer to the following question.

  Câu hỏi:

  Her classmates admire her so much because she has a clear ______ mind.

  • A. analyze
  • B. analysis
  • C. analytical
  • D. analytics

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giải thích:

  analyze (v): phân tích                                                                                            analysis (n): sự phân tích

  analytical (a): thuộc về phân tích, phép phân tích                                  analytics (n): môn phân tích

  Vị trí này ta cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ “mind” phía sau

  Tạm dịch: Các bạn cùng lớp ngưỡng mộ cô rất nhiều vì cô có đầu óc phân tích rõ ràng.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA