YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined and bold part in the following question.

  Câu hỏi:

  The natives were angry when foreigners came to their country and took over their land.

  • A. members
  • B. locals
  • C. migrants
  • D. tourists

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  native (n): người bản xứ member (n): thành viên migrant (n): người di cư => native = local

  local (n): người địa phương

  tourist (n): khách du lịch

  Tạm dịch: Người bản địa đã tức giận khi người nước ngoài đến đất nước của họ và chiếm lấy đất của họ.

  Chọn B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 93404

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA