AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer to the following question.

  Câu hỏi:

  This product has not been tried _____ humans yet.

  • A. out
  • B. on for
  • C. on
  • D. out on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Phrasal verb

  Giải thích: Ta có cụm “to try sth out on sb” (v): dùng thử cái gì trên ai đó

  Tạm dịch: Sản phẩm này chưa được dùng thử trên người.

  Chọn D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>