YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer to the following question.

  Câu hỏi:

  ______ his poor English, he managed to communicate his problem very clearly.

  • A. Because
  • B. Even though
  • C. Because of
  • D. In spite of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Liên từ

  Giải thích:

  Because + mệnh đề: bởi vì, do

  Even though + mệnh đề: mặc dù, dù cho

  Because of + danh từ/cụm danh từ: bởi vì, do

  In spite of + danh từ/cụm danh từ: mặc dù, dù cho

  Tạm dịch: Mặc dù tiếng Anh của anh ta kém, anh ta truyền đạt vấn đề của mình rất rõ ràng.

  Chọn D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94202

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA