• Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the answer to the following question.

  Câu hỏi:

  ______ his poor English, he managed to communicate his problem very clearly.

  • A. Because
  • B. Even though
  • C. Because of
  • D. In spite of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Liên từ

  Giải thích:

  Because + mệnh đề: bởi vì, do

  Even though + mệnh đề: mặc dù, dù cho

  Because of + danh từ/cụm danh từ: bởi vì, do

  In spite of + danh từ/cụm danh từ: mặc dù, dù cho

  Tạm dịch: Mặc dù tiếng Anh của anh ta kém, anh ta truyền đạt vấn đề của mình rất rõ ràng.

  Chọn D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC