AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một quần thể ngẫu phối, mỗi gen quy định một tính trạng. alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ ban đầu có tỷ lệ kiểu gen là: 0,4AaBb: 0,2Aabb:0,2aaBb:0,2aabb. Theo lý thuyết, ở F1 có mấy phát biểu sau đây là đúng?
  (I) Số cá thể mang một trong hai tính trạng trội chiếm 56%.
  (II) Có 9 loại kiểu gen khác nhau.
  (III) Số các thể mang hai tính trạng trội chiếm 27%.
  (IV) Số cá thể dị hợp về hai cặp gen chiếm 9%.

  • A. 4
  • B.
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  P : 0,4AaBb : 0,2Aabb : 0,2aaBb : 0,2aabb – Quần thể ngẫu phối.

  Giao tử : AB = 0,1;Ab = 0,2; aB = 0,2; ab = 0,5

  F1 : số cá thể mang một trong 2 tính trạng trội (A-bb, aaB-) chiếm : 0,22 + 2×0,2×0,5 + 0,22 + 2×0,2×0,5 = 12/25 = 48%→ (I) sai

  F1 có 9 loại kiểu gen : (AA,Aa,aa) × (BB,Bb,bb) → (II) đúng Số cá thể mang 2 tính trạng lặn chiếm : 0,52 = 0,25

  Số cá thể mang 2 tính trạng trội (A-B-) chiếm : 1 – 0,48 – 0,25 = 0,27 = 27%→ (III) đúng

  Số cá thể dị hợp 2 cặp gen chiếm: 0,1×0,5×2 + 0,2×0,2×2 = 0,18 = 18%→ (IV) sai

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>