AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở ngô người ta xác định được gen quy định hình dạng hạt và gen quy dinh màu sắc hạt cùng nằm trên mội nhiễm sắc thể tại các vị trí tương ứng trên nhiễm sắc thì là 19 cM và 59 cM. Cho biết các gen đều có quan hệ trội lặn hoàn toàn. Khi tiến hành tự thụ phấn bất buộc cơ thể dị hợp tử về cả hai cặp gen nói trên thì tỉ lệ phân li kiểu hình theo lý thuyết phù hợp nhất ở đời sau sẽ là:

  • A. 52%;22%; 22%; 4%
  • B. 51%; 24%; 24%, 1%
  • C. 50%; 23%; 23%; 4%
  • D. 54%; 21 % 21% 4%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hai gen này cách nhau 40cm hay tần số hoán vị gen là 40% 

  Theo công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb ta thấy có 2 phương án phù hợp là C và D 

  -       Nếu kiểu gen của P là:  \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}};f = 40\% \to aabb = 0,09\), loại

  -       Nếu kiểu gen của P là:  \(\frac{{Ab}}{{aB}} \times \frac{{Ab}}{{aB}};f = 40\% \to aabb = 0,04\), loại

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>