AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biết các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Một cây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Khi nói về tỉ lệ các loại kiểu gen, kết luận nào sau đây không đúng?

  • A. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen có tỉ lệ bằng 25% tổng số cá thể được sinh ra
  • B. Số cá thể có kiều gen đồng hợp về 1 cặp gen có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen
  • C. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen
  • D. Số cá thể có kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen có tỉ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử kiểu gen của cây này là AaBb

  Cây AaBb tự thụ phấn: AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

  Xét các phương án:

  A đúng, tỷ lệ đồng hợp: \(\frac{2}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{4}\)

  B đúng, hai tỷ kiểu hình này là 1

  C đúng, đều bằng \(\frac{2}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{4}\)

  D sai, tỷ lệ dị hợp 1 cặp gen:  \(2 \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{2}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>