AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, chiều cao cây dao động từ 100 đến 180cm. Khi cho cây cao 110cm lai với cây có chiều cao 180cm được F1. Chọn 2 cây F1 cho giao phấn với nhau, thống kê các kiểu hình thu được ở F2, kết quả được biểu diễn ở biểu đồ sau:

  Giả thuyết nào sau đây là phù hợp nhất về sự di truyền các tính trạng chiều cao cây ?

  • A. Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung, có ít nhất có ít nhất 4 cặp gen tác động đến sự hình thành tính trạng
  • B. Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen cộng gộp, có ít nhất 3 cặp gen tác động đến sự hình thành tính trạng
  • C. Tính trạng di truyền theo quy luật trội hoàn toàn, gen quy định chiều cao có 9 alen
  • D. Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen cộng gộp, có 4 cặp gen tác động đến sự hình thành tính trạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả thuyết phù hợp nhất là D: có 4 cặp gen tương tác cộng gộp với nhau để tạo ra 9 kiểu hình,sự có mặt của mỗi alen trội làm chiều cao cây tăng 10cm

  P: 100 cm( 0 alen trội:aabbccdd) × 180cm ( 8 alen trội : AABBCCDD) → F1: 4 alen trội AaBbCcDd (140cm)

  Cho F1 × F1: AaBbCcDd × AaBbCcDd Vậy ta có 

  Tỷ lệ cây cao 100cm = tỷ lệ cây cao 180cm =  \(\frac{{C_8^8}}{{{2^8}}} = 0,390625\% \)

  Tỷ lệ cây cao 110cm = tỷ lệ cây cao 170cm = \(\frac{{C_8^1}}{{{2^8}}} = 3,125\% \)

  Tỷ lệ cây cao 120cm = tỷ lệ cây cao 160cm = \(\frac{{C_8^6}}{{{2^8}}} = 10,9375\% \)

  Tỷ lệ cây cao 130cm = tỷ lệ cây cao 150cm = \(\frac{{C_8^5}}{{{2^8}}} = 21,875\% \)

  Tỷ lệ cây cao 140cm = \(\frac{{C_8^4}}{{{2^8}}} = 27,34375%\)%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>