AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loại thực vật biết A - hạt trơn trội hoàn toàn so với a - hạt nhăn, alen B - hoa đỏ trội hoàn toàn so với b - hoa trắng, cả hai cặp gen này thuộc cặp NST thường số 1: Alen D - thân cao trội hoàn toàn so với d - thân thấp năm trên cặp NST thường số 2. Khi cho cây thân cao, hạt trơn hoa đỏ lai phân tích thì đời con thu được tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 20%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen cua cây đem lai là

  • A. \(\frac{{Ab}}{{aB}}{\rm{Dd}};f = 10\% \)
  • B. \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}};f = 20\% \)
  • C. \(\frac{{Ab}}{{aB}}{\rm{Dd}};f = 20\% \)
  • D. \(\frac{{Ab}}{{ab}}{\rm{Dd}};f = 10\% \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  P: (A-B-)D-×ab/ab dd 

  F1   : ab/ab dd = 20% 

  → P: (Aa,Bb)Dd 

  Có P: Dd × dd →F1: dd = 0,5 
  → F1: ab/ab = 0,2 : 0,5 = 0,4

  → (Aa,Bb) cho giao tử ab = 0,4 : 1 = 0,4 > 0,25→ đây là giao tử liên kết, f =0,2 = 20% 

  → P: AB/ab Dd , f = 20% 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>