YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật tính trạng màu hoa do 2 cặp alen A, a và B, b quy định. Kiểu gen có cả 2 alen trội A và B quy định hoa đỏ: Chỉ có một alen trội A hoặc B quy định hoa vàng; Kiểu gen đồng hợp lặn quy định hoa trắng. Biết không xảy ra đội biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có loại kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1?
  I. AaBb × AaBb II. Aabb × AABb III. AaBb × aaBb IV. AaBb × aabb
  V. AaBB × aaBb. VI. Aabb×aaBb VII. Aabb × aaBB VIII. aaBb × AAbb

  • A.
  • B. 3
  • C.
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  I. AaBb × AaBb → 9:3:3:1

  II. Aabb × AABb → 1:1

  III. AaBb × aaBb → (1:1)(3:1)

  IV. AaBb × aabb→ 1:1:1:1

  V. AaBB × aaBb→ 1:1

  VI. Aabb×aaBb → 1:1:1:1

  VII. Aabb × aaBB → 1:1

  VIII. aaBb × AAbb→ 1:1

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA