AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể?
  I. Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể
  II. Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm săc thể
  III. Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết
  IV. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể độl biến

  • A. I,IV 
  • B. II, III 
  • C. I, II
  • D. II,IV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen hoặc thành phần gen trong nhóm 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>