AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ở một loại thực vật alen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen lặn a quy định hạt dài, alen B quy định hạt chín sớm trội hoàn toàn so với alen lặn b quy định hạt chín muộn Hai gen nay thuộc cùng 1 nhóm gen liên kết. Cho các cây hạt tròn, chín sớm tự thụ phấn thu được 1000 cây đời con với 4 kiểu hình khác nhau trong đó có 240 cây hạt tròn, chín muộn. Biết rằng mọi diễn biến trong quá trình sinh hạt phấn và sinh noãn là như nhau. Kiểu gen và tần số hoán vị gen ở các cây đem lai là

  • A. \(\frac{{Ab}}{{aB}};f = 40\% \)
  • B. \(\frac{{AB}}{{ab}};f = 40\% \)
  • C. \(\frac{{Ab}}{{aB}};f = 20\% \)
  • D. \(\frac{{AB}}{{ab}};f = 20\% \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quy ước gen A- hạt tròn; a – hạt dài; B- chín sớm; b- chín muộn.

  Tỷ lệ cây hạt tròn chín muộn (A-bb) là \(\frac{{240}}{{1000}}\) = 0,24 → aabb = 0,01→ ab =0,1 là giao tử hoán vị

  Kiểu gen của cây đem lai là \(\frac{{Ab}}{{aB}};f = 20\% \) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>