AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự thụ phấn, tỷ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát có 30% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trạng trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỷ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên ?

  • A. 0.36 cánh dài : 0,64 cảnh ngắn 
  • B. 0,06 cánh ngắn : 0,94 cánh dài
  • C. 0,94 cánh ngắn : 0,06 cánh dài
  • D. 0.6 cánh dài : 0.4 cánh ngắn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tỷ lệ dị hợp ở thế hệ đầu là: \(\frac{y}{{{2^3}}} = 0,08 \to y = 0,64\)

  Vậy tỷ lệ KH trội: 0,64+0,3= 0,94

  Trước khi tự thụ: 0,06 cánh ngắn : 0,94 cánh dài

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>