AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật có bộ NST 2n. Có bao nhêu dạng đột biến sau đây làm thay đổi số lượng NST trong tế bào thể đột biến
  I. Đột biến đa bội
  II. Đột biến đảo đoạn NST
  III. Độ biến lặp đoạn NST
  IV. Đột biến lệch bội dạng thể một

  • A. 3
  • B.
  • C.
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đột biến về số lượng NST sẽ làm thay đổi số lượng NST trong tế bào: I, IV 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>