AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài động vật có vú, khi cho lai giữa một cá thể đực có kiểu hình lông hung với một cá thể cái có kiểu hình lông trắng đều có kiểu gen thuần chủng, đời F1 thu được toàn bộ đều lông hung. Cho F1 ngẫu phối thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 37,5% con đực lông hung : 18,75% con cái lông hung : 12,5% con đực lông trắng : 31,25% con cái lông trắng. Tiếp tục chọn những con lông hung ở đời F2 cho ngẫu phối thu được F3. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh. Về mặt lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về F3?
  I. Tỷ lệ lông hung thu được là 7/9

  II. Tỉ lệ con đực lông hung là 8/9

  III. Tỉ lệ con đực lông trắng chỉ mang các alen lặn là 0

  IV. Tỉ lệ cái lông hung thuần chủng là 2/9

  • A.
  • B. 1
  • C.
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  P: đực hung t/c × cái trắng tc F1 : 100% lông hung

  F1×F1 → F2 : 37,5% đực hung : 12,5% đực trắng ↔ 6 đực hung : 2 đực trắng 18:75% cái hung : 31,25% cái trắng ↔ 3 cái hung : 5 cái trắng

  Do F; có tỉ lệ kiểu hình 2 giới không bằng nhau vả xuất hiện 16 tổ hợp giao tử (9 hung: 7 trắng). →Tính trạng do 1 gen trên NST thường và 1 gen nằm trên NST giới tính cùng tương tác bổ trợ (9:7) qui định.

  Qui ước: A-B- = hung A-bb = aaB- = aabb = trắng

  Ở động vật có vú, con cái XX, con đực XY.

  Ở động vật có vú, con cái XX, con đực XY .

  Phép lai P giữa con đực thuần chủng lông hung (AAXBY-) và con cái lông trắng (aaXbXb ) xuất hiện F1 toàn bộ lông hung (A-XBX- và A-XBY- ) thì con đực (AAXBY- ) ở thế hệ P phải cho YB nên gen thuộc vùng tương đồng trên cặp NST giới tính XY.

  P tc: đực hung (AAXBYB) × cái trắng (aaXbXb ).

  → F1 toàn hung

  → F1 : AaXBXb × AaXbYB

  F2 : (3A-: 1aa)(1 XBXb : 1 XbXb : 1XBYB: 1XbYB)

  Lông hung F2 :

  Giới cái : (AA:2Aa)XBXb

  Giới đực : (AA:2Aa)(1XBYB: 1XbYB)

  Lông hung F2 × lông hung F2 : Xét riêng từ cặp Trang 15 (1AA : 2Aa) × (1AA : 2Aa)

  F3 : 4/9AA : 4/9Aa : 1/9aa (XBXb ) × (1XBYB: 1XbYB) F3 : 1/8XBXB 2/8XBXb : 1/8 XbXb : 3/8XBYB : 1/8XbYB

  Vậy F3 :

  I đúng, tỉ lệ lông hung thu được A-B- là 8/9 × 7/8 = 7/9

  II sai, tỉ lệ con đực lông hung là : 4/9 IV sai, tỉ lệ con cái lông hung , thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/ 18

  III đúng, tỉ lệ con đực lông trắng chỉ mang các gen lặn là 0 ( vì đực có các kiểu gen XBYB và XbYB)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>