AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, gen A quy định qua đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Lai cây thuần chủng lưỡng bội quá đỏ với cây lưỡng bội qua vàng được F1. Xử lý F1 bằng cônsixin. Sau đó giao phấn ngẫu nhiên với nhau được F2. Cơ thể tứ bội chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh và hiệu quả xử lý hóa chất là 72%. Tỷ lệ kiểu hình quả đỏ ở F2 là:

  • A. 98.25% 
  • B. 75%
  • C. 97,22%
  • D. 93,24%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  P: AA × aa → F1: Aa → đa bộ  hóa đạt 72% → 72%AAaa:28%Aa 
  Cho F1  giao phấn ngẫu nhiên 

  Cơ thể AAaa giảm phân cho \(\frac{1}{6}AA:\frac{4}{6}Aa:\frac{1}{6}aa \leftrightarrow 0,12AA:0,48Aa:0,12aa\)

  Cơ thể Aa giảm phân cho   \(\frac{1}{2}A:\frac{1}{2}a \leftrightarrow 0,14A:0,14a\)

  Tỷ lệ hoa trắng ở F2 là: \(0,{12^2} + 0,{14^2} + 2 \times 0,14 + 0,12 = 0,0676\)

  Tỷ lệ hoa đỏ là: 1 – 0,0676= 0,9324 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>