AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét 4 tế bào sinh tinh có KG AB/ab giảm phân. Trong đó có 1 tế bào giảm phân có hoán vị. Các tế bào khác liên kết hoàn toàn thì có bao nhiêu phát biểu đúng
  I. số loại tinh trùng tạo ra là 4 loại
  II. Số tinh trùng tạo ra là 16 tinh trùng
  III. tỉ lệ các loại tinh trùng tạo ra: 1/16Ab, 1/16aB, 7/16AB, 7/16ab
  IV. Nếu xét 4 tế bào sinh tinh có AB/ab trong đó có 2 tế bào giảm phân có hoán vị, các tế bào khác liên kết hoàn toàn thì tỉ lệ các loại tinh trùng đực tạo ra: 2/16Ab:2/16aB:6/16AB:6/16ab

  • A. 1
  • B. 3
  • C.
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một tế bào sinh tinh giảm phân không có TĐC tạo 2 loại giao tử, có TĐC tạo tối đa 4 loại giao tử

  I đúng

  II đúng, 1 tế bào sinh tinh tạo 4 tinh trùng

  III đúng, nếu chỉ có 1 tế bào giảm phân có HVG:

    AB   ab Ab  aB
  3 TB không có HVG  0  0
  1 TB có HVG  1  1  1

  IV đúng, nếu có 2 tế bào HVG→ 1/16Ab, 1/16aB, 7/16AB, 7/16a

    AB  ab  Ab  aB
  2 TB không có HVG  0  0
  2 TB có HVG  2  2  2  2

  →2/16Ab:2/16aB:6/16AB:6/16ab 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>