AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở đậu Hà Lan alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so vời alen a quy định thân thấp alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; hai cặp gen di truyền phân li độc lập với nhau. Cho 4 cây thân cao, hoa trắng (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F1 có thể có những tỉ lệ kiểu hình nào sau đây ?
  I. 100% cây thân cao, hoa trắng.
  II. 15 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng.
  III. 4 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng
  IV. 11 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng

  • A.
  • B.
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cây thân cao hoa trắng có 2 loại kiểu gen: AAbb; Aabb

  Có các trường hợp có thể xảy ra:

  TH1: 100% Cây có kiểu gen AAbb → đời sau:100% thân cao hoa trắng

  TH2: 100% cây có kiểu gen Aabb → đời sau: 75% thân cao hoa trắng: 25% thân thấp hoa trắng

  TH3: 3 cây AAbb: 1Aabb → tỷ lệ thân thấp hoa trắng: \(\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{{16}}\)→ 15 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng.

  TH4: 2 cây AAbb: 2Aabb → tỷ lệ thân thấp hoa trắng: \(\frac{2}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}\)→ 7 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng.

  TH5: 1 cây AAbb: 3Aabb → tỷ lệ thân thấp hoa trắng: \(\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{{16}}\)→ 3 cây thân cao, hoa trắng : 13 cây thân thấp, hoa trắng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>